Bantuan Hutang Kad Kredit Malaysia.

Kad kredit itu adalahalat yang sangat berkuasauntuk ramai, membolehkan mereka melabur, mengembangkandanmengukuhkan kekayaan mereka. Tetapi bagi sesetengah orang, ia adalah punca kehancuran hidup mereka. Perancangan kewangan yang lemah dan tabiat berbelanjaberlebihandari pemegang kad kredit ini telah mengakibatkangejalasosial yang amatteruk dan mempengaruhiramai rakyat Malaysia

Mengikut data daripada Bank Negara,sehingga 81% pengguna kad kredit melebihi had mereka. Di samping itu, 58% daripadamerekatidak dapat membayar balikhutang kad kredit merekatepat pada masanya danterpaksamembayar faedah yang besar yang dikenakanoleh bank. Sebanyak 12,570,065 rakyat Malaysia tidak mampu bayar balik hutang kad kredit danterperangkap dalam hutangdantidak dapat melarikandiri dari situasi yang tidak diingini ini.

Penggunaan kadkredit di Malaysia nampaknyatelah meningkat sejak beberapabulan kebelakangan ini apabila pengguna kembalikepada kehidupan pra-pandemi mereka.

Data Bank Negara Malaysia menunjukkan bakitertunggakkad kredit telahmeningkat untuk bulan ketiga berturut-turut kepada RM35.89 bilion pada Julai — tertinggi sejak Februari 2020 apabila bakinyaberjumlah RM38.05 bilion.

Ini adalah petunjuk bahawa pengguna sedang melonggarkantali dompet merekauntuk berbelanja lebih. Di samping itu, tekanan inflasi yang mengakibatkan hargalebih tinggi juga menyumbang kepadajumlah yang lebih besar yang dibelanjakan.

Jumlah talian kredit pengguna, biasanya dikenalisebagai had kredit, yang ditawarkan oleh kad kredit memecah rekod baharu RM154.34 bilion pada Julai, menurut bank pusat itu,selepas meningkat secara berterusansejak 12 bulan lalu.

Walaubagaimanapun, Goh dari UOB memberi amaran bahawaterdapatrisiko peningkatan hutang pengguna yang berlebihan, terutamanya bagi mereka yang mempunyaicelikkewangan yang rendahatau pengurusan kewangan yang lemah, ditambah dengan pendapatan yang tidak stabil.

Memetik statistik dantinjauanAgensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), beliauberkata segmen pemegang kad ini terdedah kepada muflis.“Walaupun pada ketika ini, peratusanhutang kad kredit adalahkeciliaitu 2.5% daripada jumlahpinjaman isirumah,” katanyasambil menambah bahawakadarkenakalan kad kredit sistem perbankan adalah rendah.

“Namun begitu, pertumbuhan yang didorongoleh hutangdianggap tidak mampan dalam jangka sederhana. Aliran penggunaan mampan mestidisokong oleh pendapatan yang lebih tinggi, pengangguran yang lebih rendahdan peningkatan produktiviti,” katanya.

Data Bank Negara menunjukkan bahawa jumlah tertunggakuntukkadkredit, dengan bakitertunggak kurang daripada tigabulandantigahingga enam bulan,telah menyaksikansedikit peningkatan sejak April.

Tertunggak kurangdaripadatigabulan meningkat kepada RM1.17 bilion pada Julai, daripada RM987.88 juta pada April, manakalatertunggaktigahingga enam bulan meningkat kepada RM202.33 juta daripada RM186.34 jutadalam tempoh yang sama. Baki tertunggak tertunggakkad kredit yang melebihi enam bulantelah meningkat sejak April juga. Perlu diingat bahawaterdapatlonjakan mendadakpada Julai, kepada RM18.04 juta — paras tertinggi sejak Mac 2014 — daripada RM13.1 jutapada Jun.

Adalah menarikuntukmelihat sama ada penggunaan kadkredit akan terus meningkat padabulan-bulanakandatang, dengan pemegang kad menghadapi normalisasi monetaridisatupihak, dantekanan inflasi yang semakinmeningkat dipihak yang lain.

Jelas sekali, punca ini telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia menghadapimasalah kewangan. Oleh itu,sebuahsyarikat bernama RealDuit melancarkan skim bantuan kewangankhususuntuk mereka yang terjebak dalam hutang kad kredit.

Syarikat RealDuit berjanjiuntukmembantu rakyat Malaysia memperbaikikeadaan kewangan merekadanmenghalang rakyat Malaysia daripadaberhutang kad kredit.

Kontak Kami

“Kami akan membantu rakyat Malaysia yang menghadapimasalah hutang kad kredit dengantidakmengeluarkan pinjaman faedahsehingga RM25,000 untuk membantu mangsa membayar hutang mereka dengan bank. Kemudian, mereka boleh membayar kami perlahan-lahandalam jangka masa maksimum 10 tahuntanpa faedahdantanpa caj tersembunyi.” - Dato Zahid, CEO syarikat RealDuit

"Kami berbesar hati untuk bekerjasamadengan Kementerian Kewangansekali lagi selepas mendapat sambutan yang sangat positif daripada belia Malaysia tahunlalu.

"Sebagaisyarikat yang mengutamakan pengguna, kami sentiasaberinovasi untuk memberi perkhidmatankepada pengguna," katanyadalam satu kenyataan.

“Tujuan pakej ini dibentuk untuk kepentingan menggalakkan belanjaan bijak antara rakyat muda.”

RealDuit ini merupakan sebuahsyarikat baru yang memberi bantuandan nasihat kewangan kepada rakyat seluruh Malaysia.

Bantuan yang diberikan boleh mengikutikeperluandankesesuaian pemohondan jumlahitu boleh sampaisetinggi Rm25000 danserendah RM300.

Dengan pakej yang tiadafaedah & tempohbayar balik yang fleksibel, RealDuit bertujuan untuk menjadi App kewangan kegemaran rakyat Malaysia.

Cara Mohon dan Tebus bantuan RealDuit

Bagi pengguna yang belum ada aplikasi berikut boleh muat turun d i telepon masing-masing di dalam Google Play Store, kemud ian boleh terus te bus di dalam aplikasi RealDuit.

Kontak Kami
Lihat Komen
Klik Jika Berminat
ADS